ETICKÝ KODEX PEDAGOGA LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁŽKA

Motto, ke kterému se hlásíme:

„Pedagog zde není od toho, aby vysvětloval dětem svět. Pomáhá jim objevit svět tak, aby si ho dítě vysvětlilo samo.“

Etický kodex čerpá a je v souladu s etickým kodexem ALMŠ.
Všichni pracovníci LMŠ VÁŽKA sdílejí tento etický kodex jako profesně i lidsky závazný
dokument, který umožňuje pedagogům pracovat s chybou.
Jeho dodržování a naplňování je součástí náplně práce všech pracovníků LMŠ VÁŽKA.
V rámci profesionalizace své práce, vytvořili pracovníci LMŠ VÁŽKA tento vlastní etický kodex.
Etický kodex slouží k týmové práci a je minimálně 1x ročně revidován.

Pedagog ve vztahu k sobě

Pedagog reflektuje své potřeby a pocity, je schopen je vyhodnotit a zpracovat.

Chráním si svůj osobní prostor? Umím se vymezit, říci ne? Jsem schopný/á prosadit si své potřeby, vnímat své pocity a reflektovat je aniž bych zasahoval do bezpečných hranic ostatních spolupracovníků?

Pedagog se profesně a osobnostně rozvíjí, je si vědom motivů a smyslu své práce.

Pracuji na sobě v rámci profesního a osobnostního růstu? Jsem dostatečně motivován/a? Umím naslouchat? Umím být trpělivý? Znám své profesní limity? Znám své profesní nedostatky a chci na jejich odstranění pracovat?

Pedagog o sebe pečuje ve všech rovinách.

Starám se dostatečně o svou psychohygienu? Navazuji a udržuji kvalitní vztahy? Trávím aktivně svůj volný čas? Umím si najít prostor sám pro sebe?

Pedagog ve vztahu k dětem

Pedagog zná a reflektuje potřeby dětí, respektuje jejich individuální odlišnosti

Jsem schopen respektovat odlišnosti dítěte? Přijímám dítě takové jaké je, a to i s ohledem na jeho zázemí a prostředí, ze kterého pochází? Chovám se k dítěti s úctou?  Kladu na dítě požadavky přiměřené věku a jeho schopnostem? Rozpoznám a respektuji individuální potřeby dítěte? Podávám dítěti informace přiměřené jeho věku? Jsou tyto informace srozumitelné?

Pedagog vědomě umožňuje dětem bezpečně riskovat a pracovat s chybou.

Podporuji dítě tak, aby mělo důvěru samo v sebe? Zdravé riskování podporuji,  je-li to pro všechny bezpečné, umožňuji dítěti chybovat?

Pedagog vědomě směřuje děti k celostnímu komplexnímu rozvoji, je vzorem k nápodobě.

Poskytuji dítěti dostatek podnětů a prožitků pro jeho zdravý rozvoj? Vychovávám dítě k toleranci k úctě vlastní jinakosti?

Pedagog vytváří dítěti bezpečný prostor s jasnými hranicemi. 

Vytvářím dítěti bezpečné prostředí? Nastavuji dítěti smysluplná pravidla? Dokáži
rozpoznat hranici, kdy dítě ubližuje sobě nebo okolí? Nastavuji dítěti srozumitelné a přijatelné hranice?

Pedagog zachovává mlčenlivost o citlivých informacích týkajících se dítěte.

Pedagog ve vztahu k rodičům dětí

Pedagog si je vědom hranic profesních a osobních vztahů s rodiči a zachovává mlčenlivost o důvěrných informacích rodiny.

 

Jsem si vědom profesních hranic ve vztahu s rodičem dítěte? Nenavazuji intimní vztahy
s rodiči a sourozenci svěřeného dítěte? Dokáži balancovat na tenké hranici mezi užším osobním a profesním vztahem?

Pedagog respektuje expertní roli rodiče k jeho vlastnímu dítěti, otevřeně a kompetentně komunikuje s rodiči o rozvoji dítěte.

 

Komunikuji s rodiči otevřeně a profesionálně o otázkách týkajících se vývoje jejich dítěte? Zajímám se o rodinné zázemí dítěte? Jsem si vědom toho, že každé dítě má svůj „rodinný příběh“? Vnímám souvislosti? Dokáži odborně zodpovědět dotazy rodičů či je odkázat na odbornou pomoc? Dokáži sdělovat rodičům informace o dítěti citlivě a profesionálně? Respektuji rodiče v rámci jejich role jako odborníky na výchovu svých dětí? Je pro mě rodič rovnocenným partnerem v rámci výchovy a vzdělávání jeho dítěte/ dětí?

Pedagog aktivně vytváří přátelský prostor pro spolupráci s rodiči.

Podporuji svým chováním vzájemnou dobrou spolupráci? Vytvářím přátelské a inspirativní prostředí pro setkávání s rodiči?

Pedagog si ve vztahu k rodiči dokáže vymezit svůj osobní prostor.

Pedagog ve vztahu ke kolegům

V rámci profesních kompetencí respektuje soukromí kolegů a jejich osobnostní odlišnosti.

Respektuji individualitu svých kolegů, pokud není v rozporu s kvalitou a kvantitou jejich práce?
Přispívám svým chováním k dobrému klimatu v týmu? Nepřekračuji hranice role v rámci profesionálního vztahu ke kolegům? Jsem ve vztahu ke kolegům dostatečně empatický/á?)

Pedagog v rámci tvůrčí spolupráce týmu komunikuje otevřeně a uplatňuje metody konstruktivní kritiky.

Jsem poctivý/á a otevřený/á při řešení problému s kolegy? Umím vnímat a podpořit kvality
kolegů? Řeším problémy otevřeně a konstruktivně? Nevytvářím v týmu koalice? Jsem schopen/a a ochoten/á spolupracovat s kolegy? Jsem schopný/á přijímat a zpracovat konstruktivní kritiku od kolegů?

Pedagog si je vědom hranice profesních a osobních vztahů v týmu a aktivně se podílí na dobré atmosféře týmu.

 Dokážu podpořit a ocenit práci kolegů? Podílím se aktivně na vytváření dobré atmosféry týmu?

Pedagog ve vztahu k LMŠ VÁŽKA

Pedagog je dostatečně seznámen, souzní a jedná v souladu s filosofií, pedagogickými cíli a metodami LMŠ VÁŽKA

Pedagog aktivně přispívá svým jednáním k ochraně zázemí a trvale udržitelnému rozvoji, pečuje o společný prostor i v okolí zázemí.

V LMŠ VÁŽKA, dne 30.6. 2019